תקנון אתר >

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות שלהלן: האתר - אתר האינטרנט של www.julliett-studio.com החברה -גילי אזולאי הבגדים - הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה זמן האספקה - עד 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה: מובהר כי יום עסקים אינו כולל את יום שישי או ערב חג.(למעט ימי מכירה מוגדרים בהם עד 5 ימי עסקים) יום האספקה - אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש. כתובת למשלוח - הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות. מועד אספקה מבוקש - המועד שציין המזמין כמועד המועדף עליו כיום האספקה. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי של המזמין. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים חדשים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בכתובת החברה ו/או באימייל julliett-studio@gmail.com בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שמוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה. התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המזמין. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תשא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. לחנות האונליין של ג'ולייט יש הזכות לשנות את מחירי הפריטים באתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת וזאת על פי שיקול דעתה.